Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Anh Sơn)

TỪ ĐIỂN ONLINE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • XIN CHÀO:

  7 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Tuần 26. Sông Hương

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:33' 19-06-2010
  Dung lượng: 471.0 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  Thực hiện: Giáo viên Nguyễn Thị Thuận
  Chào đón
  Trường tiểu học phúc lợi
  tập đọc lớp 2
  Các thầy cô về dự giờ
  Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2008
  Tập đọc


  Sông Hương


  Sông hương
  S«ng H­¬ng lµ mét bøc tranh phong c¶nh gåm nhiÒu ®o¹n mµ mçi ®o¹n ®Òu cã vÎ ®Ñp riªng cña nã. Bao trïm lªn c¶ bøc tranh lµ mét mµu xanh cã nhiÒu s¾c ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau : mµu xanh th¼m cña da trêi, mµu xanh biÕc cña c©y l¸, mµu xanh non cña nh÷ng b·i ng«, th¶m cá in trªn mÆt n­íc.
  Mçi mïa hÌ tíi, hoa ph­îng vÜ në ®á rùc hai bªn bê. H­¬ng Giang bçng thay chiÕc ¸o xanh h»ng ngµy thµnh d¶i lôa ®µo öng hång c¶ phè ph­êng.
  Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng, dßng s«ng lµ mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng.
  S«ng H­¬ng lµ mét ®Æc ©n cña thiªn nhiªn dµnh cho HuÕ, lµm cho kh«ng khÝ thµnh phè trë nªn trong lµnh, lµm tan biÕn nh÷ng tiÕng ån µo cña chî bóa, t¹o cho thµnh phè mét vÎ ªm ®Òm.
  Sông hương
  S«ng H­¬ng lµ mét bøc tranh phong c¶nh gåm nhiÒu ®o¹n mµ mçi ®o¹n ®Òu cã vÎ ®Ñp riªng cña nã. Bao trïm lªn c¶ bøc tranh lµ mét mµu xanh cã nhiÒu s¾c ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau : mµu xanh th¼m cña da trêi, mµu xanh biÕc cña c©y l¸, mµu xanh non cña nh÷ng b·i ng«, th¶m cá in trªn mÆt n­íc.
  Mçi mïa hÌ tíi, hoa ph­îng vÜ në ®á rùc hai bªn bê. H­¬ng Giang bçng thay chiÕc ¸o xanh h»ng ngµy thµnh d¶i lôa ®µo öng hång c¶ phè ph­êng.
  Nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng, dßng s«ng lµ mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng.
  S«ng H­¬ng lµ mét ®Æc ©n cña thiªn nhiªn dµnh cho HuÕ, lµm cho kh«ng khÝ thµnh phè trë nªn trong lµnh, lµm tan biÕn nh÷ng tiÕng ån µo cña chî bóa, t¹o cho thµnh phè mét vÎ ªm ®Òm.
  Luyện đọc đoạn

  sông hương
  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn / mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh / là một màu xanh / có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.

  Luyện đọc đoạn
  Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
  Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
  /
  Luyện đọc đoạn
  Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.
  Tìm hiểu bài
  Sông hương
  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.

  Tìm hiểu bài
  Sông hương
  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.

  Tìm hiểu bài
  Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
  Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

  Tìm hiểu bài

  Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.
  Luyện đọc lại

  sông hương
  Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn / mà mỗi đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh / là một màu xanh / có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau : màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.

  hƯớNG DẫN Về NHà
  - Đọc lại bài và trả lời câu hỏi
  - Xem trước bài sau:Ôn tập giữa kì 2
   
  Gửi ý kiến

  VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

  <<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vC9v3-0mAz8?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>iframe width="560" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/Rx5g33DgsZg?list=PLn_kT2kgRuZFY8dzWHnS31NbgjErfcjrP?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen=""> https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1RxqkVBjA45i-LWmWQsG2PNhT1H9jPY

  LỚP HỌC VNEN